Birim Kalite Komisyonu

Yabancı Diller Bölüm (YDB) Başkanı önderliğinde çalışmalarını yürütür.

Birim Kalite Komisyonu, Üniversitemizin vizyonu, misyonu ve değerlerine uygun olarak ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YKK) tarafından belirlenen usul ve esaslara bağlı olarak görev yapar. Bu görevleri kapsamında, eğitim-öğretim, araştırma etiği ve kalitesi, toplumsal katkı faaliyetleri ve idari hizmetlerin değerlendirmesi için gerekli ölçütleri belirler ve program değerlendirmesi gerçekleştirir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen verileri Üniversitemiz Kalite Komisyonu ile paylaşır ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürür. Bu yükümlülükler doğrultusunda Üniversitemizin aşağıdaki temel değerleri benimsenmiştir:

 • İnsan odaklı,
 • Tarım, doğa, hayvancılık, gıda alanlarının stratejik üstünlük için öncü olduğunun bilinmesi,
 • Araştırmacı ve yenilikçi bir akılla öğrenim sağlayan,
 • Bütüncül ve ayrıntılı bakmayı-değerlendirmeyi beceren bireyler yetiştiren,
 • Yerelin önemini küreselin gerçekliğini aktarabilen,
 • Sürdürülebilir öğrenimin etkili yöntem ve araçlarla mümkün olacağını uygulamalı olarak göstermek şeklinde, ifade edilir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi doğrultusunda, Birim Kalite Komisyonu aşağıdaki görevlerden sorumludur:

 • Kalite Geliştirme ve Değerlendirme: Üniversitenin stratejik planı doğrultusunda akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitenin geliştirilmesini sağlamak,
 • İç Değerlendirmeleri Koordine Etme: Birim içi değerlendirmeleri yönetme ve koordine etme,
 • Kalite Raporları ve Veri Analizi: Kalite ile ilgili verileri toplama, analiz etme ve bu verileri üniversite yönetimi ve ilgili paydaşlara sunma,
 • Öğrenci Geri Bildirimlerini Toplama ve Değerlendirme: Öğrencilerden gelen geri bildirimleri toplama ve değerlendirme,
 • Belgelendirme ve Destek: Bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek belgelendirme ve sonraki değerlendirme işlemleri için gereken hazırlıkları yapmak ve bu kuruluşlara her türlü yardımı sunmak.